Articles citing Kesan kaunseling kelompok penyesuaian remaja terhadap resilien dalam kalangan remaja berisiko mengambil dadah